H tr Kich hoat San phm Microsoft

Tgip kch ho?t Windows v Office c?a Microsoft. Nh?n ttin v? kch ho?t Kho C?p php SL l?n. Hd?n cch t?m v thay th? kho SP.

Ti nguyn Chnh

Ti nguyn chnh

Kich hoat San phm Microsoft (MPA) la gi? (EN)
Tim hiu cach kich hoat san phm hoat ng.

Lam th nao bit nu san phm cua ban c cp phep ung (EN)
Hay chc chn rng san phm Microsoft cua ban c cp phep ung.

Tim hiu cach nhn dang, xac inh hoc thay th Khoa San phm
Tr giup vic tim hoc thay th Khoa San phm bt buc Kich hoat San phm.

inh vi nhan dinh Khoa San phm va tim hiu v tm quan trong cua no. (EN)
Xem vi du v nhan Chng chi cua Nha chc trach (COA).

Kich hoat cac chng trinh anh xa va tro chi cua Microsoft
Cu hoi thng gp v kich hoat Tro chi cho Windows, MapPoint va Streets va Trips. Xem video bit thm (EN).

S khac bit gia Kich hoat San phm va ng ky San phm la gi? (EN)
Ban phai kich hoat san phm Microsoft nhng ban khng bt buc phai ng ky san phm cua minh, tim hiu thm v s khac bit nay.

Bao cao Sao chep trai phep Phn mm (EN)
Vic bao cao vi pham quyn ring t bi nghi ng khi ban gp nhng trng hp o co th co tac ng tich cc n vic chng lai nan sao chep trai phep.

Windows

Kich hoat san phm cua Microsoft Windows

Kich hoat Windows 7 (EN)
Cach kich hoat Windows 7. Xem video bit thm (EN).

Cac cu hoi thng gp v kich hoat Windows 7 (EN)
Cac cu hoi thng gp v kich hoat Windows 7.

Kich hoat Windows Vista
Cach kich hoat Windows Vista.

Kich hoat Windows XP (EN)
Cach kich hoat Windows XP.

Cach thay i hoc cp nht khoa San phm cua ban (EN)
Cac bc thay i khoa san phm trong Windows 7, Windows Vista va Windows XP.

Thng bao li "Thi gian kich hoat cua ban a ht han" trong Windows Vista (EN)
Cung cp cac bc x ly s c Kich hoat Windows hoc Windows Genuine Advantage khi may tinh cua ban ch chc nng bi giam.

Ch chc nng bi giam trong Windows Vista (EN)
M ta hanh vi ban co th mong i khi Windows Vista ch chc nng bi giam.

Ghe thm cng ng Tra li cua Microsoft (EN)
Tim cu tra li cai t, nng cp va kich hoat Windows 7.

Office

Kich hoat san phm cua Microsoft Office

Tr giup co Hng dn v Khoa San phm Office 2010 (EN)
S dung dong cng vic tr giup co hng dn cua chung ti khc phuc cac s c ph bin vi khoa san phm va kich hoat san phm. S c ph bin bao gm xac inh va nhp khoa san phm cua ban; li khi nhp khoa san phm cua ban va tinh hp l nhn c khoa thay th.

M ta Thut si Kich hoat Office
Office bao gm Thut si Kich hoat. s dung y u Office, ban phai kich hoat Office.

Kich hoat cac chng trinh Microsoft Office 2010 cua ban (EN)
Cach kich hoat cac chng trinh Microsoft Office 2010 va kim chng phn mm cua ban a c kich hoat.

Cach ly khoa san phm mi cho san phm Microsoft Office
Cach tim khoa san phm nu ban khng th xac inh c khoa o hoc cach ly khoa san phm mi nu nhan khoa san phm bi hong hoc thiu.

Ti bm nut nao kich hoat, mua, tai xung hoc s dung san phm Office 2010? (EN)
Bai vit nay giup ban bt u s dung san phm Microsoft Office 2010 nu ban a mua Office 2010 va cn kich hoat san phm, mun mua Office 2010 hoc mun s dung Office Starter 2010.

Kich hoat cac chng trinh Microsoft Office 2007 cua ban (EN)
Cach kich hoat cac chng trinh Microsoft Office 2007 va kim chng phn mm cua ban a c kich hoat.

Cac tai nguyn giup ban kich hoat giy phep trong cac chng trinh Microsoft Office 2007 va Office 2003
Tr giup g ri va thng tin b sung v kich hoat.

Ghe thm cng ng Tra li cua Microsoft (EN)
Tim cu tra li v vic cai t, nng cp va kich hoat Microsoft Office.

Kich hoat cp phep s lng ln

Kich hoat cp phep s lng ln

Thng tin Kich hoat S lng ln cho Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 va Windows 7 (EN)
Xem cac tai nguyn v Cp phep S lng ln va Kich hoat S lng ln 2.0.

Khoa San phm Cp phep S lng ln (EN)
Cach nhn Khoa Cp phep S lng ln bao gm KMS va MAK.

Cac cu hoi thng gp v Khoa Cp phep S lng ln (EN)
Cu tra li cho cac cu hoi thng gp v Khoa Cp phep S lng ln.

Cc lin hệ

H?y g?i cho chng ti

in thoai

Gi
24x7

in thoai cho Trung tm Kich hoat San phm Microsoft khng c lit k vi co nhiu Trung tm Kich hoat San phm theo vung trn toan th gii. Bai vit Cach lin h vi Trung tm Kich hoat San phm Microsoft giai thich cach ly s in thoai phu hp bng cach chay Thut si Kich hoat San phm.

Gi email cho chung ti

E-Mail

Khng Co sn

Microsoft khng cung cp h tr Kich hoat San phm qua E-Mail. Vui long s dung mt trong cac phng phap lin h khac c lit k trn trang nay.
Bai vit Cach lin h vi Trung tm Kich hoat San phm Microsoft giai thich cach ly s in thoat phu hp bng cach chay Thut si Kich hoat San phm.

Tro chuyn ngay

Tro chuyn

Khng Co sn

Microsoft khng cung cp h tr Kich hoat San phm qua Tro chuyn. Vui long s dung mt trong cac phng phap lin h khac c lit k trn trang nay.
Bai vit Cach lin h vi Trung tm Kich hoat San phm Microsoft giai thich cach ly s in thoai phu hp bng cach chay Thut si Kich hoat San phm.

C?ng ?ng

Lun m
ap ng trong vong
72 gi

Windows 7: Din an Cai t, Nng cp & Kich hoat (EN)
t cu hoi hoc tim kim cu tra li trong cac din an Tra li cua Microsoft. Cc chuyn gia lun s?n sng tr? gip b?n.

Windows Vista: Din an Cai t, Nng cp & Kich hoat (EN)
t cu hoi hoc tim kim cu tra li trong cac din an Tra li cua Microsoft. Cac chuyn gia lun sn sang tr giup ban.

Windows XP: Din an Cai t, Nng cp & Kich hoat (EN)
t cu hoi hoc tim kim cu tra li trong cac din an Tra li cua Microsoft. Cac chuyn gia lun sn sang tr giup ban.

Microsoft Office: Din an Cai t, Nng cp va Kich hoat (EN)
Tim cu tra li v cai t, nng cp va kich hoat ban sao Microsoft Office cua ban tai Tra li cua Microsoft.

Javascript b? T?t Chúng tôi phát hi?n ra r?ng Javascript b? t?t trên máy c?a b?n. ? nh?n ?c tr?i nghi?m h? tr? t?t nh?t, hy b?t Hi?n ho?t T?p l?nh (VI)

Duy?t l?i l?n sau cng : 18 Thang Mi Hai 2014