Centar za re?enje aktivacije proizvoda

Klju?ni resursi

Klju?ni resursi

?ta je to aktivacija Microsoft proizvoda (MPA)? (engl.)
Saznajte kako funkcioni?e aktivacija proizvoda.

Kako da znate da li je proizvod ispravno licenciran (engl.)
Uverite se da imate ispravne licence za Microsoft proizvode.

Saznajte kako da identifikujete, prona?ete ili zamenite ?ifru proizvoda
Pomo? prilikom pronala?enja ili zamene ?ifre proizvoda potrebne za aktivaciju proizvoda.

Prona?ite nalepnicu sa ?ifrom proizvoda i saznajte za?to je ona va?na. (engl.)
Pogledajte primere nalepnica ?Certifikat o autenti?nosti? (COA).

Aktiviranje Microsoft igara i programa za mape
Naj?e??a pitanja o aktivaciji igara za Windows, programa MapPoint i Streets and Trips. Reprodukujte video zapis da biste saznali vi?e (engl.).

Koja je razlika izme?u aktivacije proizvoda i registracije proizvoda? (engl.)
Microsoft proizvod morate aktivirati, ali od vas se ne zahteva da ga registrujete. Saznajte vi?e o razlikama.

Prijavite softversku pirateriju
Prijavljivanje navodnih naru?avanja privatnosti mo?e biti doprinos borbi protiv piraterije.

Windows

Aktivacija Microsoft Windows proizvoda

Aktiviranje operativnog sistema Windows 7
Aktiviranje operativnog sistema Windows 7. Reprodukujte video zapis da biste saznali vi?e (engl.).

Naj?e??a pitanja o aktivaciji operativnog sistema Windows 7
Naj?e??a pitanja o aktiviranju operativnog sistema Windows 7.

Aktiviranje operativnog sistema Windows Vista
Kako se aktivira Windows Vista.

Aktiviranje operativnog sistema Windows XP
Kako se aktivira Windows XP.

Promena ili a?uriranje ?ifre proizvoda
Koraci za promenu ?ifre proizvoda u operativnim sistemima Windows 7, Windows Vista i Windows XP.

Poruka o gre?ci ?Period aktivacije je istekao? u operativnom sistemu Windows Vista
Navodi korake za re?avanje problema sa aktivacijom operativnog sistema Windows ili sa programom Windows Genuine Advantage kada je ra?unar u re?imu smanjene funkcionalnosti.

Re?im smanjene funkcionalnosti u operativnom sistemu Windows Vista
Opisuje koje pona?anje mo?ete o?ekivati kada je Windows Vista u re?imu smanjene funkcionalnosti.

Posetite Microsoft Community zajednicu (engl.)
Prona?ite odgovore za instaliranje, nadogradnju i aktivaciju operativnog sistema Windows 7.

Office

Aktivacija Microsoft Office proizvoda

Vo?ena pomo? za Office 2010 ?ifru proizvoda (engl.)
Koristite na?u vo?enu pomo? da biste re?ili naj?e??e probleme sa aktivacijom proizvoda i ?iframa proizvoda. Naj?e??i problemi podrazumevaju pronala?enje i unos ?ifre proizvoda; gre?ke prilikom unosa ?ifre proizvoda i pravo na zamenu ?ifre.

Opis ?arobnjaka za aktiviranje sistema Office
Office sadr?i ?arobnjak za aktiviranje. Da biste koristili sve funkcije sistema Office, morate ga aktivirati.

Aktivacija Microsoft Office 2010 programa
Kako da aktivirate Microsoft Office 2010 programe i da proverite da li je softver aktiviran.

Kako da nabavite novu ?ifru proizvoda za Microsoft Office proizvod
Kako da prona?ete ?ifru proizvoda ako ne znate gde se nalazi ili kako da nabavite novu ?ifru proizvoda ako je nalepnica o?te?ena ili nedostaje.

Na koje dugme treba da kliknem da aktiviram, kupim, preuzmem ili koristim Office 2010 proizvod? (engl.)
Ovaj ?lanak vam poma?e da po?nete sa kori??enjem Microsoft Office 2010 proizvoda ako ste ve? kupili Office 2010 i treba da aktivirate proizvod, ?elite da kupite Office 2010 ili da koristite Office Starter 2010.

Aktivacija Microsoft Office 2007 programa
Kako da aktivirate Microsoft Office 2007 programe i da proverite da li je softver aktiviran.

Resursi koji poma?u prilikom aktivacije licence u Microsoft Office programima
Pomo? za re?avanje problema i dodatne informacije o aktivaciji.

Posetite Microsoft Community zajednicu (engl.)
Prona?ite odgovore na pitanja o instaliranju, nadogradnji i aktiviranju sistema Microsoft Office.

Aktivacija koli?inske licence

Aktivacija koli?inske licence

Informacije o koli?inskoj aktivaciji za operativne sisteme Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 i Windows 7
Pogledajte resurse o koli?inskom licenciranju i programu Volume Activation 2.0.

?ifre proizvoda za koli?inske licence (engl.)
Preuzimanje ?ifara za koli?insku licencu, uklju?uju?i KMS i MAK.

Naj?e??a pitanja o ?iframa za koli?insku licencu (engl.)
Odgovori na naj?e??a pitanja o ?iframa za koli?insku licencu.

Kontakti

Pozovite nas

Telefon


Radno vreme non-stop

Brojevi telefona centara za aktivaciju Microsoft proizvoda nisu navedeni zato ?to ?irom sveta postoji veliki broj regionalnih centara za aktivaciju proizvoda. ?lanak Obra?anje centru za aktivaciju Microsoft proizvoda obja?njava kako da prona?ete odgovaraju?i broj telefona pokretanjem ?arobnjaka za aktiviranje proizvoda.

Po?aljite nam e-poruku

E-po?ta


Nije dostupno

Microsoft ne nudi pomo? pri aktivaciji proizvoda putem e-po?te. Koristite neki od drugih metoda kontakta navedenih na ovoj stranici.
?lanak Obra?anje centru za aktivaciju Microsoft proizvoda obja?njava kako da prona?ete odgovaraju?i broj telefona pokretanjem ?arobnjaka za aktiviranje proizvoda.

?askajte odmah

?askanje


Nije dostupno

Microsoft ne nudi pomo? pri aktivaciji proizvoda putem ?askanja. Koristite neki od drugih metoda kontakta navedenih na ovoj stranici.
?lanak Obra?anje centru za aktivaciju Microsoft proizvoda obja?njava kako da prona?ete odgovaraju?i broj telefona pokretanjem ?arobnjaka za aktiviranje proizvoda.

Zajednica

Windows 7: forum za instaliranje, nadogradnju i aktiviranje (engl.)
Postavite pitanje ili potra?ite odgovore na Microsoft Community forumima. Pomo?i ?e vam stru?njaci.

Windows Vista: forum za instaliranje, nadogradnju i aktiviranje (engl.)
Postavite pitanje ili potra?ite odgovore na Microsoft Community forumima. Pomo?i ?e vam stru?njaci.

Windows XP: forum za instaliranje, nadogradnju i aktiviranje (engl.)
Postavite pitanje ili potra?ite odgovore na Microsoft Community forumima. Pomo?i ?e vam stru?njaci.

Microsoft Office: forum za instaliranje, nadogradnju i aktiviranje (engl.)
Prona?ite odgovore na pitanja o instaliranju, nadogradnji i aktiviranju kopije sistema Microsoft Office na lokaciji Microsoft Community.

Javascript je onemogu?en Otkrili smo da je na va?oj ma?ini Javascript onemogu?en. Da biste dobili najbolju mogu?u podr?ku, omogu?ite Aktivno izvr?avanje skripti (engl.)

Poslednji pregled : 18. ???????? 2014.