Microsoft produktu aktiviz?cijas atbalsts

Pal?dz?ba saist?b? ar Microsoft Windows un Office aktiviz?ciju. Ieg?stiet inform?ciju par lielapjoma licences atsl?gas aktiviz?ciju.

Galvenie resursi

Galvenie resursi

Kas ir Microsoft produktu aktiviz?cija (MPA)?
Uzziniet, k? darbojas produktu aktiviz?cija.

K? noteikt, vai produkts ir pareizi licenc?ts?
P?rliecinieties, vai j?su lietotajiem Microsoft produktiem ir pareiz?s licences.

Uzziniet, k? identific?t, atrast vai aizvietot produkta atsl?gu
Pal?dz?ba saist?b? ar produkta aktiviz?cijai nepiecie?am?s produkta atsl?gas atra?anu vai aizvieto?anu.

Atrodiet produkta atsl?gas uzl?mi un noskaidrojiet t?s noz?m?gumu. (EN)
Skatiet autentiskuma sertifik?tu (Certificate of Authority ? COA) piem?rus.

Microsoft sp??u un kart??anas programmu aktiviz?cija
Bie?i uzdotie jaut?jumi saist?b? ar Windows sp??u un programmas MapPoint un Streets and Trips aktiviz?ciju. Noskatieties video, lai uzzin?tu vair?k (EN).

K?da ir at??ir?ba starp produktu aktiviz?ciju un produktu re?istr?ciju? (EN)
Jums ir j?aktiviz? savs Microsoft produkts, ta?u tas nav oblig?ti j?re?istr?; ieg?stiet papildinform?ciju par at??ir?b?m.

Zi?ot par programmpir?tismu
Zi?ojot par iesp?jamiem konfidencialit?tes p?rk?pumiem, ja esat tos pieredz?jis, varat pal?dz?t c??? pret pir?tismu.

Windows

Microsoft Windows produktu aktiviz?cija

Oper?t?jsist?mas Windows 7 aktiviz?cija
K? aktiviz?t oper?t?jsist?mu Windows 7. Noskatieties video, lai uzzin?tu vair?k (EN).

Bie?i uzdotie jaut?jumi par oper?t?jsist?mas Windows 7 aktiviz?ciju
Bie?i uzdotie jaut?jumi saist?b? ar oper?t?jsist?mas Windows 7 aktiviz?ciju.

Windows Vista aktiviz??ana
K? aktiviz?t sist?mu Windows Vista.

Windows XP aktiviz??ana
K? aktiviz?t sist?mu Windows XP.

K? main?t vai atjaunin?t produkta atsl?gu
Darb?bas, kas veicamas, lai main?tu produkta atsl?gu oper?t?jsist?m? Windows 7, Windows Vista un Windows XP.

K??das zi?ojums sist?m? Windows Vista"Aktiviz?cijas periods ir beidzies"
Nor?d?tas darb?bas, lai nov?rstu Windows aktiviz?cijas vai Windows Genuine Advantage probl?mas, kad dators darbojas samazin?tas funkcionalit?tes re??m?.

Samazin?tas funkcionalit?tes re??ms sist?m? Windows Vista
Aprakst?tas paredzam?s darb?bas, kad sist?ma Windows Vista darbojas samazin?tas funkcionalit?tes re??m?.

Apmekl?jiet Microsoft atbil?u kopienu (EN)
Atrodiet atbildes uz jaut?jumiem par sist?mas Windows 7 instal??anu, jaunin??anu un aktiviz?ciju.

Office

Microsoft Office produktu aktiviz?cija

Office 2010 produktu atsl?gu vad?ta pal?dz?ba (EN)
Izmantojiet funkciju vad?ta pal?dz?ba, lai nov?rstu bie?i sastopam?s probl?mas saist?b? ar produktu aktiviz??anu un produktu atsl?g?m. Bie??k sastopam?s probl?mas: produkta atsl?gas identific??ana un ievad??ana; k??das, kas rodas produkta atsl?gas ievad??anas laik?, k? ar? ties?bas sa?emt aizst?j?jatsl?gu.

Office aktiviz?cijas vednis
Sist?m? Office ir iek?auts aktiviz?cijas vednis. Lai piln?b? izmantotu sist?mas Office iesp?jas, t? ir j?aktiviz?.

Aktiviz?jiet savas Microsoft Office 2010 programmas
K? aktiviz?t Microsoft Office 2010 programmas un p?rbaud?t, vai programmat?ra ir aktiviz?ta.

K? ieg?t jaunu produkta atsl?gu Microsoft Office produktam
K? atrast produkta atsl?gu, ja t? nav atrodama, vai ar?, k? ieg?t jaunu produkta atsl?gu, ja produkta atsl?gas uzl?me ir boj?ta vai t?s tr?kst.

Kura poga ir j?noklik??ina, lai aktiviz?tu, ieg?d?tos, lejupiel?d?tu vai izmantotu Office 2010 produktu?
?aj? rakst? sniegta pal?dz?ba, lai s?ktu lietot Microsoft Office 2010 produktu, ja esat jau ieg?d?jies programmu komplektu Office 2010 un produkts ir j?aktiviz? vai ja v?laties ieg?d?ties Office 2010 vai izmantot Office Starter 2010.

Aktiviz?jiet savas Microsoft Office 2007 programmas
K? aktiviz?t Microsoft Office 2007 programmas un p?rbaud?t, vai programmat?ra ir aktiviz?ta.

Resursi, kas var pal?dz?t aktiviz?t licenci Microsoft Office programm?s
Probl?mu nov?r?anas pal?dz?ba un papildinform?cija par aktiviz?ciju.

Apmekl?jiet Microsoft atbil?u kopienu (EN)
Atrodiet atbildes uz jaut?jumiem par Microsoft Office instal??anu, jaunin??anu un aktiviz??anu.

Lielapjoma licences aktiviz?cija

Lielapjoma licences aktiviz?cija

Lielapjoma aktiviz?cijas inform?cija sist?mai Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 un Windows 7
Skatiet resursus par lielapjoma licenc??anu un lielapjoma aktiviz?ciju 2.0.

Lielapjoma licences produktu atsl?gas (EN)
K? ieg?t lielapjoma licences produktu atsl?gas, tostarp KMS un MAK.

Bie?i uzdotie jaut?jumi par lielapjoma licences atsl?gu (EN)
Atbildes uz bie?i uzdotiem jaut?jumiem saist?b? ar lielapjoma licences atsl?g?m.

Kontaktpersonas

Sazinieties ar mums pa t?lruni

T?lrunis

802 009 20
+371 67 852 112

Sazinieties ar mums, izmantojot e-pastu

Sazinieties ar mums t?rz?jot

T?rz??ana

Jaut?jiet kopienai

Sazinieties ar datora ra?ot?ju

Atsp?jots Javascript Tika noteikts, ka j?su dator? ir atsp?jots Javascript. Lai ieg?tu vislab?ko atbalsta izmanto?anas pieredzi, iesp?jojiet akt?vo skript??anu (EN) (EN)

P?d?jo reizi p?rskat?ts : pirmdiena, 2015. gada 16. febru?ris