„Microsoft“ produkt? aktyvinimo pagalba

?Microsoft Windows? aktyvinimas, ?Office? aktyvinimas. Bendrosios licencijos kod? aktyvinimas. Su?inokite, kaip rasti ir pakeisti produkto kod?.

Pagrindiniai i?tekliai

Pagrindiniai i?tekliai

Kas yra ?Microsoft? produkt? aktyvinimas (MPA)?
Su?inokite, kaip veikia produkt? aktyvinimas.

Kaip su?inoti, ar j?s? produktas yra tinkamai licencijuotas
?sitikinkite, kad turite tinkam? ?Microsoft? produkt? licencij?.

Su?inokite, kaip nustatyti, surasti arba pakeisti produkto kod?
Padedama surasti arba pakeisti produktui aktyvinti reikaling? produkto kod?.

Nustatykite savo produkto rakto lipduko viet? ir su?inokite jo svarb?.
?r. ?galiojimo sertifikat? (COA) etike?i? pavyzd?ius.

?Microsoft? ?aidim? ir ?em?lapi? program? aktyvinimas
Da?nai u?duodami klausimai apie ?aidimus ?Windows?, ?MapPoint? bei gatvi? ir kelioni? aktyvinim?.

Kuo skiriasi produkto aktyvinimas ir registracija? (EN)
?Microsoft? produkt? privalote suaktyvinti, ta?iau j? u?registruoti neb?tina: su?inokite daugiau apie skirtumus.

Prane?kite apie piratin? programin? ?rang?
Prane?imas apie ?tariam? piratavim? gali pad?ti su juo kovoti.

„Windows“

?Microsoft Windows? produkt? aktyvinimas

?Windows 7? aktyvinimas
Kaip suaktyvinti ?Windows 7?. Nor?dami su?inoti daugiau, paleiskite vaizdo ?ra?? (EN).

DUK apie ?Windows 7?
Da?nai u?duodami klausimai apie ?Windows 7? aktyvinim?.

?Windows Vista? aktyvinimas
Kaip suaktyvinti ?Windows Vista?.

?Windows XP? aktyvinimas
Kaip suaktyvinti ?Windows XP?.

Kaip keisti ar atnaujinti j?s? produkto rakt?
Veiksmai, kuriais pakei?iamas j?s? produkto raktas ?Windows 7?, ?Windows Vista? ir ?Windows XP?.

Klaidos prane?imas ?Baig?si aktyvinimo laikotarpis? sistemoje ?Windows Vista?
Pateikiami veiksmai, kuriuos atliekant sprend?iamos ?Windows? aktyvinimo arba ?Windows Genuine Advantage? problemos, kai kompiuteris veikia suma?into funkcionalumo re?imu.

Sistemos ?Windows Vista? suma?into funkcionalumo re?imas
Apra?oma, kaip sistema ?Windows Vista? veikia suma?into funkcionalumo re?imu.

Apsilankykite ?Microsoft Community? bendruomen?je (EN)
Ie?kokite atsakym? apie ?Windows 7? diegim?, versijos naujinim? ir aktyvinim?.

„Office“

?Microsoft Office? produkt? aktyvinimas

?Office 2010? produkto kodo pagalba (EN)
Naudokite m?s? pagalbos darb? eig? nor?dami spr?sti bendr?sias problemas su produkt? suaktyvinimu ir produkt? kodais. Bendrosios problemos apima j?s? produkto kodo nustatym? ir ?vedim?, klaidas ?vedant produkto kod? ir galimyb? gauti pakaitin? kod?.

?Office? aktyvinimo vedlio apra?ymas
?Office? apima aktyvinimo vedl?. Nor?dami pilnai naudotis ?Office?, turite suaktyvinti ?Office?.

Aktyvinkite ?Microsoft Office 2010? programas (EN)
Kaip suaktyvinti ?Microsoft Office 2010? programas ir patikrinti, ar programin? ?ranga buvo suaktyvinta.

Kaip gauti nauj? ?Microsoft Office? produkto kod?
Kaip rasti produkto kod?, kai jo nerandate, arba kaip gauti nauj? produkto kod?, jei produkto kodo etiket? yra sugadinta arba jos n?ra.

Kok? mygtuk? spausti norint suaktyvinti, ?sigyti, atsisi?sti arba naudotis ?Office 2010? produktu?
?is straipsnis pad?s prad?ti naudotis ?Microsoft Office 2010? produktu, jei jau ?sigijote ?Office 2010? ir turite suaktyvinti produkt?, norite ?sigyti ?Office 2010? arba naudotis ?Office Starter 2010?.

Aktyvinkite ?Microsoft Office 2007? programas
Kaip suaktyvinti ?Microsoft Office 2007? programas ir patikrinti, ar programin? ?ranga buvo suaktyvinta.

I?tekliai, pad?siantys suaktyvinti ?Microsoft Office? program? licencij?
Pagalba sprend?iant problemas ir papildoma informacija apie aktyvinim?.

Apsilankykite ?Microsoft Community? bendruomen?je (EN)
Ie?kokite atsakym? apie ?Microsoft Office? diegim?, versijos naujinim? ir aktyvinim?.

Bendrosios licencijos suaktyvinimas

Bendrosios licencijos suaktyvinimas

?Windows Vista?, ?Windows Server 2008?, ?Windows Server 2008 R2? ir ?Windows 7? bendrojo licencijavimo informacija
Per?i?r?kite i?teklius apie bendr?j? licencijavim? ir bendrojo aktyvinimo versij? 2.0.

Bendrosios licencijos produkt? raktai (EN)
Kai gauti bendrosios licencijos raktus, ?skaitant KMS ir MAK.

Da?nai u?duodami klausimai apie bendrosios licencijos rakt? (EN)
Atsakymai ? da?nai u?duodamus klausimus apie bendrosios licencijos rakt?.

Kontaktai

Skambinkite mums

Telefonas

800 220 32
+370 5 205 1120

Para?ykite mums el. lai?k?

Bendraukite su mumis

Pokalbis

Teiraukit?s bendruomen?s

Susisiekite su savo kompiuterio gamintoju

?Javascript? i?jungtas Nustat?me, kad j?s? kompiuteryje ?Javascript? yra i?jungtas. Nor?dami tinkamai naudotis, ?galinkite ?Active Scripting? (EN)

Paskutin? per?i?ra : 2015 m. vasario 16 d.