PC Talk: Giải pháp cho người dùng máy tính mới

Giới thiệu

PC Talk” là m?t danh m?c các bài vi?t m?i đư?c thi?t l?p ch? y?u là cho nh?ng ngư?i dùng máy tính m?i.

Các bài vi?t trong PC Talk đư?c vi?t dư?i d?ng m?t cu?c tr? chuy?n gi?a 2 ngư?i: m?t ngư?i dùng m?i đ?t câu h?i v? s? c? mà ngư?i đó g?p ph?i trên máy tính và ngư?i th? hai có th? là m?t chuyên gia và có th? cung c?p các câu tr? l?i cùng v?i các l?i khuyên v? cách giúp kh?c ph?c s? c?.

Các bài vi?t này đư?c vi?t theo cách thân m?t và bao g?m m?t s? ?nh ch?p màn h?nh giúp d? dàng tham kh?o.

Đ? duy?t các gi?i pháp trong PC Talk c?a chúng tôi theo s?n ph?m, h?y ch?n m?t tu? ch?n ? bên trái.
Chúng tôi hy v?ng các gi?i pháp này s? giúp gi?i quy?t các v?n đ? c?a b?n. H?y nh? cung c?p ph?n h?i, đư?c đ?t ? cu?i, đ? giúp c?i thi?n bài vi?t. Xin cám ơn.

Windows 7

PC-talk Windows 7

Windows Vista

PC Talk - Windows

Office 2007

PC Talk Articles - Office 2007

Internet Explorer

PC Talk Articles - Internet Explorer

Duy?t l?i l?n sau cùng : 17 Tháng Năm 2012