ng dy nong va Thi gian Lam vic cua Dich vu Khach hang

Microsoft cung cp nhiu dich vu h tr tr giup ban, du ban ang tim kim cach khc phuc cho s c san phm tai nha, tim kin thc chuyn mn v ky thut tai cng ty hay mun phat trin cac giai phap san phm.

Lin h?

Lin h?

Chat/Tr? chuy?n tr?c tuy?n: Nh?p vo y
Th? Hai - Th? Su (7:30 sng -08:00 t?i) (Gi? Vi?t Nam)

G?i cho chng ti

G?i cho chng ti S? i?n tho?i Danh M?c

Thng tin v? s?n ph?m, gi?y php b?n quy?n, mua hng v cc v?n ? khc
Th? Hai - Th? Su (7:30 sng -06:00 t?i) (Gi? Vi?t Nam)

+844 39351053 / 12011103 (mi?n ph)

Danh m?c i?n tho?i
Nh?p vo y

H? Tr? K? Thu?t
Th? Hai - Th? Su (7:30 sng -08:00 t?i) (Gi? Vi?t Nam)

+844 39351053 / 12011103 (mi?n ph)

Kch ho?t s?n ph?m
24 x 7

+844 39351053 / 12011103 (mi?n ph)

?i v?i nh?ng v?n ? khcLin h?Danh M?c

H? tr? cho Windows Live, Outlook.com

H? Tr? Tr?c Tuy?n

Danh m?c i?n tho?i
Nh?p vo y

H? tr? cho Microsoft Surface Tablet
Th? Hai - Th? Su (08:00 sng -05:00 chi?u)

+844 39351053 / 12011103 (mi?n ph)

Microsoft Store
Th? Hai - Th? Su (08:00 sng -06:00 t?i) (Gi? Vi?t Nam)

12011563

Ti Kho?n Microsoft Account
(ng nh?p ? nh?n h? tr?)

H? Tr? Tr?c Tuy?n

Ch?ng Ch? Microsoft MCP
Th? Hai - Th? Su (08:00 sng -06:00 t?i) (Gi? Vi?t Nam)

+844 39351053 / 12011103 (mi?n ph)Danh m?c i?n tho?i c?a d?ch v? h? tr? khch hng (s ?)


 G?i cho chng ti: 844 3935 1053
1  ?i v?i cc doanh nghi?p
Danh M?c
  
1  Kch ho?t s?n ph?m
2  Thng tin v? s?n ph?m, gi?y php, cch mua s?n ph?m & ?t hng ?a CD ci ?t
1 Th?c m?c v? s?n ph?m tr?c khi mua
2 H? tr? mua hng t? website tr?c tuy?n c?a Microsoft Online Store
3  Nh?n h? tr? k? thu?t
1 Cc v?n ? v? Windows, Office v nh?ng s?n ph?m khc c?a Microsoft
2 Cc v?n ? v? ci ?t, t?i chng tr?nh, kch ho?t s?n ph?m
4  Cc v?n ? v? thanh ton, qu?n l ti kho?n
1 V? v?n ? thanh ton
2 Nh?ng v?n ? v? m?t kh?u v ng nh?p v?i ti kho?n Microsoft Account ho?c Live ID
3 ? h?y b? m?t thu bao
5  Gi?y ch?ng nhn MCP c?a Microsoft
2  ?i v?i ng?i dng c nhn v t?i nh
Danh M?c
  
1  Kich hoat san phm
2  Thng tin v san phm, mua san phm, license va hi nghi
1 Hoi v license
2 Thc mc chung v san phm
3  Nhn h tr ky thut
4  Hoi v Microsoft Partner Network
1 Hoi v Silver, Gold hoc Microsoft Action Pack Subscription
2 ng ky thanh vin hoc khng thanh vin
3 Hoi v Microsoft Partner Advisory Services
5  Hoi v cac ky thi cua Microsoft va Courseware
1 Hoi v Microsoft Certified Professional hoc chng chi cho Microsoft Dynamics
2 Hoi v ao tao chng chi Microsoft
3 Hoi v Courseware
6  Nu ban mun hoi v MSDN, Technet, va cac subscription khac
1 Hoi v MSDN, Expression, DreamSpark, Bizspark hoc WebsiteSpark
2 Hoi v Technet hoc IT Academy
7  H tr may tinh bang surface

Lin h?

Lin h?

Email cho chng ti: Nh?p vo y
Chng ti s? h?i m cho b?n trong v?ng 24 gi? lm vi?c

G?i cho chng ti

G?i cho chng ti S? i?n tho?i Danh M?c

Thng tin v? s?n ph?m, gi?y php b?n quy?n, mua hng v cc v?n ? khc
Th? Hai - Th? Su (7:30 sng - 06:00 t?i) (Gi? Vi?t Nam)

+844 39351053 / 12011103 (mi?n ph)

Danh m?c i?n tho?i
Nh?p vo y

H? Tr? K? Thu?t
Th? Hai - Th? Su (7:30 sng - 08:00 t?i) (Gi? Vi?t Nam)

+844 39351053 / 12011103 (mi?n ph)

Kch ho?t s?n ph?m
24 x 7

+844 39351053 / 12011103 (mi?n ph)

?i v?i nh?ng v?n ? khcS? i?n tho?iDanh M?c

Thng tin m?ng l?i ?i tc c?a Microsoft
Th? Hai - Th? Su (08:00 sng - 06:00 t?i) (Gi? Vi?t Nam)

+844 39351053 / 12011103 (mi?n ph)

Danh m?c i?n tho?i
Nh?p vo y

Cc chng tr?nh h?c v kha thi ch?ng ch? c?a Microsoft
Th? Hai - Th? Su (08:00 sng - 06:00 t?i) (Gi? Vi?t Nam)

+844 39351053 / 12011103 (mi?n ph)

Cc lo?i gi?y php thu bao, MSDN, TechNet
Th? Hai - Th? Su (08:00 sng - 06:00 t?i) (Gi? Vi?t Nam)

+844 39351053 / 12011103 (mi?n ph)

H? tr? cho Microsoft Surface Tablet
Th? Hai - Th? Su (08:00 sng - 05:00 chi?u)

+844 39351053 / 12011103 (mi?n ph)Danh m?c i?n tho?i c?a d?ch v? h? tr? khch hng (s ?)


 G?i cho chng ti: 844 3935 1053
1  ?i v?i cc doanh nghi?p
Danh M?c
  
1  Kch ho?t s?n ph?m
2  Thng tin v? s?n ph?m, gi?y php, cch mua s?n ph?m & ?t hng ?a CD ci ?t
1 Th?c m?c v? s?n ph?m tr?c khi mua
2 H? tr? mua hng t? website tr?c tuy?n c?a Microsoft Online Store
3  Nh?n h? tr? k? thu?t
1 Cc v?n ? v? Windows, Office v nh?ng s?n ph?m khc c?a Microsoft
2 Cc v?n ? v? ci ?t, t?i chng tr?nh, kch ho?t s?n ph?m
4  Cc v?n ? v? thanh ton, qu?n l ti kho?n
1 V? v?n ? thanh ton
2 Nh?ng v?n ? v? m?t kh?u v ng nh?p v?i ti kho?n Microsoft Account ho?c Live ID
3 ? h?y b? m?t thu bao
5  Gi?y ch?ng nhn MCP c?a Microsoft
2  ?i v?i ng?i dng c nhn v t?i nh
Danh M?c
  
1  Kich hoat san phm
2  Thng tin v san phm, mua san phm, license va hi nghi
1 Hoi v license
2 Thc mc chung v san phm
3  Nhn h tr ky thut
4  Hoi v Microsoft Partner Network
1 Hoi v Silver, Gold hoc Microsoft Action Pack Subscription
2 ng ky thanh vin hoc khng thanh vin
3 Hoi v Microsoft Partner Advisory Services
5  Hoi v cac ky thi cua Microsoft va Courseware
1 Hoi v Microsoft Certified Professional hoc chng chi cho Microsoft Dynamics
2 Hoi v ao tao chng chi Microsoft
3 Hoi v Courseware
6  Nu ban mun hoi v MSDN, Technet, va cac subscription khac
1 Hoi v MSDN, Expression, DreamSpark, Bizspark hoc WebsiteSpark
2 Hoi v Technet hoc IT Academy
7  H tr may tinh bang surface
Duy?t l?i l?n sau cng : 03 Thang Bay 2014