ID c?a bi: 827218 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.

? ti?p t?c nh?n cc b?n c?p nh?t b?o m?t dnh cho Windows, h?y ?m b?o b?n ang ch?y Windows XP v?i Gi D?ch v? 3 (SP3). ? bi?t thm thng tin, h?y tham kh?o trang web sau c?a Microsoft: Mt s phin ban cua Windows sp ht thi gian c h tr

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

Bi vi?t ny t? ?ng xc ?nh xem my tnh ang ch?y phin b?n 32 bit hay 64 bit c?a Windows. Bi vi?t ny c?ng m t? cch xc ?nh theo cch th? cng xem my tnh ang ch?y phin b?n 32 bit hay 64 bit c?a Windows. Thng thng, s lng bit cua mt may tinh cho bit lng d liu may tinh co th x ly, tc may tinh co th x ly d liu va dung lng b nh ti a. ti u hoa hiu sut cua may tinh, s lng bit cua h iu hanh c cai t trn may tinh phai khp vi s lng bit cua chinh may tinh o.

K?t qu? pht hi?n phin b?n t? ?ng

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets 32s

B?n hi?n ang s? d?ng h? i?u hnh 32 bit.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets 32e


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets 64s

B?n hi?n ang s? d?ng h? i?u hnh 64 bit.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets 64e

Xc ?nh theo cch th? cng phin b?n Windows no ?c ci ?t

S? d?ng cc phng php sau ? xc ?nh phin b?n Windows no ?c ci ?t, sao cho ph h?p v?i h? i?u hnh m b?n ang ch?y.

Windows 8

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
C hai phng php m b?n c th? s? d?ng ? xc ?nh xem b?n ang ch?y phin b?n 32 bit hay 64 bit c?a Windows 8. N?u m?t phng php khng hi?u qu?, h?y th? phng php khc.

Phng php 1: Xem c?a s? H? th?ng trong Pa-nen i?u khi?n

 1. Vu?t vo t? mp ph?i c?a mn h?nh, sau ch?m T?m ki?m. Ho?c, n?u b?n ang s? d?ng chu?t, tr? vo gc d?i bn ph?i c?a mn h?nh, sau b?m T?m ki?m.
 2. G? h? th?ng vo h?p t?m ki?m, sau ch?m ho?c b?m Ci ?t.
 3. Ch?m ho?c b?mH? th?ng.
 4. N?u b?n ch?y phin b?n 64 bit c?a Windows 8, H? i?u hnh 64 bit ?c hi?n th? trong tr?ng Lo?i h? th?ng trong ? m?c H? th?ng. N?u b?n ch?y phin b?n 32 bit c?a Windows 8, H? i?u hnh 32 bit ?c hi?n th? trong tr?ng Lo?i h? th?ng trong ? m?c H? th?ng.

Phng phap 2: Xem c?a s? Thng tin H? th?ng

 1. Vu?t vo t? mp ph?i c?a mn h?nh, sau ch?m T?m ki?m. Ho?c, n?u b?n ang s? d?ng chu?t, tr? vo gc d?i bn ph?i c?a mn h?nh, sau b?m T?m ki?m.
 2. Trong h?p t?m ki?m, g? thng tin h? th?ng.
 3. Ch?m ho?c b?m H? th?ng, ch?m ho?c b?mThng tin H? th?ng, sau b?mTm t?t H? th?ng.
 4. N?u b?n ch?y phin b?n 64 bit c?a Windows 8, My tnh d?a trn x64 ?c hi?n th? trong tr?ng Lo?i h? th?ng trong ? m?c M?c.
  N?u b?n ch?y phin b?n 32 bit c?a Windows 8, My tnh d?a trn x64 ?c hi?n th? trong tr?ng Lo?i h? th?ng trong ? m?c M?c.
N?u b?n khng th? xc ?nh xem my tnh ang ch?y phin b?n 32 bit hay 64 bit c?a Windows 8 b?ng cch s? d?ng cc phng php ny, h?y i t?i ph?n "B?c Ti?p theo".
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Windows Vista ho?c Windows 7

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
N?u b?n c Windows Vista ho?c Windows 7, c hai phng php ? xc ?nh xem b?n ang ch?y phin b?n 32 bit hay 64 bit. N?u m?t phng php khng hi?u qu?, h?y th? phng php khc.

Phng php 1: Xem c?a s? H? th?ng trong Pa-nen i?u khi?n

 1. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   nut Bt u
  , go system vao Bt u Tim kim, sau o bm h thng trong danh sach Chng trinh.
 2. H iu hanh c hin thi nh sau:
  • ?i vi h? i?u hnh phin ban 64 bit,H i?u hanh 64 bit se xu?t hin cho Loai h thng trong muc H thng.
  • ?i vi h? i?u hnh phin ban 32 bit,H i?u hanh 32 bit se xu?t hin cho Loai h thng trong muc H thng.

Phng phap 2: Xem c?a s? Thng tin H? th?ng

 1. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   nut Bt u
  , go system vao Bt u Tim kim, sau o bm Thng tin H thng trong danh sach Chng trinh.
 2. Khi Tom tt H thng c chon trong ngn iu hng, h iu hanh c hin thi nh sau:
  • ?i v?i h? i?u hanh phin ban 64 bit,May tnh da trn x64 se xu?t hin cho Loai h thng trong Muc.
  • ?i v?i h? i?u hanh phin ban 32 bit,May tnh da trn x86 se xu?t hin cho Loai h thng trong Muc.
Nu ban khng th xac inh c s lng bit cua h iu hanh bng nhng phng phap nay, hay truy cp phn "Bc tip theo".


Video: Cach xac inh xem ban ang chay Windows phin ban 32 bit hay 64 bit (Video bng ting Anh)

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets video1
uuid=f4bdcc15-c0f6-4f72-9bc4-ab031ec43612 VideoUrl=http://aka.ms/ie1bsc
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets video2


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Windows XP

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Nu ban co Windows XP, co hai phng phap xac inh xem ban ang chay phin ban 32 bit hay 64 bit. N?u m?t phng php khng hi?u qu?, h?y th? phng php khc.

Phng php 1: Xem c?a s? H? th?ng trong Pa-nen i?u khi?n

 1. B?m B?t ?u, r?i b?m Chay.
 2. Go sysdm.cpl, ri bm OK.
 3. Bm tab Chung. H iu hanh c hin thi nh sau:
  • ?i v?i h? i?u hanh phin ban 64 bit, Phin ban Windows XP Professional x64 Edition < Nm> xu?t hin bn di H thng.
  • ?i v?i h? i?u hanh phin ban 32 bit, Phin ban Windows XP Professional <Nm> xu?t hin bn di H thng.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2683283
  Chu y <Nm> la tr?nh gi? ch? cho m?t nm.

Phng phap 2: Xem c?a s? Thng tin H? th?ng

 1. B?m B?t ?u, r?i b?m Chay.
 2. Go winmsd.exe, ri bm OK.
 3. Khi Tom tt H thng c chon trong ngn iu hng, hay inh vi B x ly trong Muc trong ngn chi tit. Ghi lai gia tri.
  • Nu gia tri tng ng vi B x ly bt u bng x86, thi may tinh ang chay Windows phin ban 32-bit.
  • N?u gi tr? tng ng vi B x ly b?t ?u b?ng IA-64 hoc AMD64, may tnh ang chay Windows phin ban 64 bit.
N?u b?n khng th? xc ?nh s? l?ng bit c?a h? i?u hnh b?ng cch s? d?ng cc phng php ny, h?y i t?i ph?n "B?c Ti?p theo".
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Windows Server 2003

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
N?u b?n c Windows Server 2003, c hai phng php ? xc ?nh xem b?n ang ch?y phin b?n 32 bit hay 64 bit. N?u m?t phng php khng hi?u qu?, h?y th? phng php khc.

Phng php 1: Xem Thuc tinh H thng trong Pa-nen iu khin

 1. B?m B?t ?u, r?i b?m Chay.
 2. Go sysdm.cpl, ri bm OK.
 3. Bm tab Chung. H iu hanh c hin thi nh sau:
  • ?i v?i h? i?u hanh phin ban 64 bit, Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition xu?t hin bn di H thng.
  • ?i v?i h? i?u hanh phin ban 32 bit, Windows Server 2003 Enterprise Edition xu?t hin bn di H thng.

Phng phap 2: Xem c?a s? Thng tin H? th?ng

 1. B?m B?t ?u, sau b?m Ch?y.
 2. Go winmsd.exe, ri bm OK.
 3. Khi Tom tt H thng c chon trong ngn iu hng, hay inh vi B x ly trong Muc trong ngn chi tit. Ghi lai gia tri.
  • Nu gia tri tng ng vi B x ly bt u bng x86, thi may tinh ang chay Windows phin ban 32-bit.
  • N?u gi tr? tng ng vi B x ly b?t ?u b?ng EM64T hoc IA-64, may tnh ang chay Windows phin ban 64 bit.
N?u b?n khng th? xc ?nh s? l?ng bit c?a h? i?u hnh b?ng cch s? d?ng cc phng php ny, h?y i t?i ph?n "B?c Ti?p theo".
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2683283
Chu y
 • ? t?m s? l?ng bit c?a my tnh, h?y xem ti li?u i km v?i my tnh ho?c lin h? v?i nh s?n xu?t ph?n c?ng.
 • Cc my tnh d?a trn Intel Itanium ch? c th? ch?y cc phin b?n 64 bit c?a Windows. Cac may tnh da trn Intel Itanium khng th chay cac phin ban 32 bit cua Windows. Hin nay, cac phin ban 64 bit cua Windows ch? chay trn cac may tnh da trn Itanium va trn cac may tnh da trn AMD64.

CC B?C TI?P THEO

N?u b?n khng th? s? d?ng cc phng php ny ? xc ?nh s? l?ng bit c?a h? i?u hnh, r?t ti?c l bi vi?t ny khng th? gip thm ?c g? cho b?n. ? b?c ti?p theo, b?n c th? mu?n yu c?u m?t ng?i no gip ? ho?c b?n c th? mu?n lin h? v?i B? ph?n H? tr?. ? bi?t thng tin v? cch lin h? v?i B? ph?n H? tr?, h?y i t?i trang web H? tr? c?a Microsoft.


Cac san phm cua bn th ba ma bai vit nay thao lun c cac cng ty c lp vi Microsoft san xut. Microsoft khng bao hanh, ngu y bao hanh hay theo cach khac v hiu nng hoc tin cy cua nhng san phm nay.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 827218 - L?n xem xt sau cng: 02 Thang Mi Hai 2013 - Xem xt l?i: 24.0
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium Beta
 • Windows Vista Ultimate Beta
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise E
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium E
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional E
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate E
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
T? kha:
kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbinfo kbhowtomaster kbmsifixme kbfixme kbvideocontent kbcip KB827218

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com