Làm th? nào đ? xác đ?nh nh?ng phiên b?n và m?c gói b?n ghi d?ch v? c?a Microsoft Khuôn kh? .NET đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 318785 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? xác đ?nh mà level(s) gói version(s) và b?n ghi d?ch v? c?a Microsoft Khuôn kh? .NET đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Thông tin thêm

S? d?ng thông tin ki?m nh?p dư?i đây đ? xác đ?nh mà level(s) gói version(s) và b?n ghi d?ch v? c?a Microsoft Khuôn kh? .NET đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Đ? làm đi?u này, theo các bư?c dư?i đây:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, lo?i regedit trong các T?m chương tr?nh và các t?p tin h?p (nh?p chu?t Ch?y và lo?i regedit trong các Ch?y Dialogbox trong Windows XP), và sau đó nh?n Nh?p.
 2. Trong các Registry Editor, xác đ?nh v? trí các ki?m nh?p chính tên trong b?ng dư?i đây và ki?m tra giá tr? NET Framework có liên quan.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2525681


  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Khuôn kh? .NETM?c gói b?n ghi d?ch v?ki?m nh?p chính tênGiá tr?
  4 - Khách hàngPhiên b?n g?cHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET khuôn kh? Setup\NDP\v4\ClientTên: cài đ?t chuyên bi?tLo?i: REG_DWORDD? li?u: 1
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET khuôn kh? Setup\NDP\v4\ClientTên: Phiên b?nLo?i: REG_SZD? li?u: 4.0.30319.0
  4 - Đ?y đ?Phiên b?n g?cHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET khuôn kh? Setup\NDP\v4\FullTên: cài đ?t chuyên bi?tLo?i: REG_DWORDD? li?u: 1
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET khuôn kh? Setup\NDP\v4\FullTên: Phiên b?nLo?i: REG_SZD? li?u: 4.0.30319.0
  3.5Phiên b?n g?cHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET khuôn kh? Setup\NDP\v3.5Tên: cài đ?t chuyên bi?tLo?i: REG_DWORDD? li?u: 1
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET khuôn kh? Setup\NDP\v3.5Tên: SPLo?i: REG_DWORDD? li?u: 0
  3.5Gói b?n ghi d?ch v? 1HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET khuôn kh? Setup\NDP\v3.5Tên: cài đ?t chuyên bi?tLo?i: REG_DWORDD? li?u: 1
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET khuôn kh? Setup\NDP\v3.5Tên: SPLo?i: REG_DWORDD? li?u: 1
  3,0Phiên b?n g?cTh?c hi?n theo hư?ng d?n tri?n khai và phát hi?n trong tài li?u này: http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa480173.aspx
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET khuôn kh? Setup\NDP\v3.0Tên: SPLo?i: REG_DWORDD? li?u: 0
  3,0Gói b?n ghi d?ch v? 1HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET khuôn kh? Setup\NDP\v3.0Tên: cài đ?t chuyên bi?tLo?i: REG_DWORDD? li?u: 1
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET khuôn kh? Setup\NDP\v3.0Tên: SPLo?i: REG_DWORDD? li?u: 1
  3,0Gói b?n ghi d?ch v? 2HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET khuôn kh? Setup\NDP\v3.0Tên: cài đ?t chuyên bi?tLo?i: REG_DWORDD? li?u: 1
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET khuôn kh? Setup\NDP\v3.0Tên: SPLo?i: REG_DWORDD? li?u: 2
  2.0Phiên b?n g?cHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\NET khuôn kh? Setup\NDP\v2.0.50727 Tên: cài đ?t chuyên bi?tLo?i: REG_DWORDD? li?u: 1
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\NET khuôn kh? Setup\NDP\v2.0.50727 Tên: SPLo?i: REG_DWORDD? li?u: 0
  2.0Gói b?n ghi d?ch v? 1HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\NET khuôn kh? Setup\NDP\v2.0.50727 Tên: cài đ?t chuyên bi?tLo?i: REG_DWORDD? li?u: 1
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\NET khuôn kh? Setup\NDP\v2.0.50727 Tên: SPLo?i: REG_DWORDD? li?u: 1
  2.0Gói b?n ghi d?ch v? 2HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\NET khuôn kh? Setup\NDP\v2.0.50727 Tên: cài đ?t chuyên bi?tLo?i: REG_DWORDD? li?u: 1
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\NET khuôn kh? Setup\NDP\v2.0.50727 Tên: SPLo?i: REG_DWORDD? li?u: 2
  1.1 (trên hệ điều hành 32-bit)Phiên b?n g?cHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET khuôn kh? Setup\NDP\v1.1.4322Tên: cài đ?t chuyên bi?tLo?i: REG_DWORDD? li?u: 1
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET khuôn kh? Setup\NDP\v1.1.4322Tên: SPLo?i: REG_DWORDD? li?u: 0
  1.1 (trên hệ điều hành 32-bit)Gói b?n ghi d?ch v? 1HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET khuôn kh? Setup\NDP\v1.1.4322Tên: cài đ?t chuyên bi?tLo?i: REG_DWORDD? li?u: 1
  1.1 (trên hệ điều hành 64-bit)Phiên b?n g?cHKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\NET khuôn kh? Setup\NDP\v1.1.4322Tên: cài đ?t chuyên bi?tLo?i: REG_DWORDD? li?u: 1
  HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\NET khuôn kh? Setup\NDP\v1.1.4322Tên: SPLo?i: REG_DWORDD? li?u: 0
  1.1 (trên hệ điều hành 64-bit)Gói b?n ghi d?ch v? 1HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\NET khuôn kh? Setup\NDP\v1.1.4322Tên: cài đ?t chuyên bi?tLo?i: REG_DWORDD? li?u: 1
  HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\NET khuôn kh? Setup\NDP\v1.1.4322Tên: SPLo?i: REG_DWORDD? li?u: 1
  1.0 (trên n?n t?ng đư?c h? tr? ngo?i tr? Windows XP Media Center và Tablet PC)Phiên b?n g?c

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\ {78705f0d-e8db-4b2d-8193-982bdda15ecd}

  Tên: Phiên b?nLo?i: REG_SZD? li?u: 1.0.3705.0
  1.0 (trên n?n t?ng đư?c h? tr? ngo?i tr? Windows XP Media Center và Tablet PC)Gói b?n ghi d?ch v? 1

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\ {78705f0d-e8db-4b2d-8193-982bdda15ecd}

  Tên: Phiên b?nLo?i: REG_SZD? li?u: 1.0.3705.1
  1.0 (trên n?n t?ng đư?c h? tr? ngo?i tr? Windows XP Media Center và Tablet PC)Gói b?n ghi d?ch v? 2

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\ {78705f0d-e8db-4b2d-8193-982bdda15ecd}

  Tên: Phiên b?nLo?i: REG_SZD? li?u: 1.0.3705.2
  1.0 (trên n?n t?ng đư?c h? tr? ngo?i tr? Windows XP Media Center và Tablet PC)Gói b?n ghi d?ch v? 3

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\ {78705f0d-e8db-4b2d-8193-982bdda15ecd}

  Tên: Phiên b?nLo?i: REG_SZD? li?u: 1.0.3705.3
  1.0 (v?n chuy?n v?i Windows XP Media Center 2002/2004 và máy tính bảng năm 2004)Gói b?n ghi d?ch v? 2

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\ {FDC11A6F-17D1-48f9-9EA3-9051954BAA24}

  Tên: Phiên b?nLo?i: REG_SZD? li?u: 1.0.3705.2
  1.0 (v?n chuy?n v?i Windows XP Media Center 2005 và máy tính bảng 2005)Gói b?n ghi d?ch v? 3

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\ {FDC11A6F-17D1-48f9-9EA3-9051954BAA24}

  Tên: Phiên b?nLo?i: REG_SZD? li?u: 1.0.3705.3

Đ? ngh? tri?n khai phát hi?n

Đ? phát hi?n s? t?n t?i c?a m?t c? th? Khuôn kh? .NET phiên b?n b?t k? m?c gói b?n ghi d?ch v?, ho?c đ? phát hi?n m?t m?c gói b?n ghi d?ch v? ho?c m?t m?c gói b?n ghi d?ch v? m?i hơn c?a cùng m?t Khuôn kh? .NET phiên b?n, s? d?ng thông tin ki?m nh?p đư?c li?t kê trong b?ng sau.

Click vào đây đ? xem ho?c ?n thông tin chi ti?t

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? nh?ng l?i ích c?a Khuôn kh? .NET, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
829019L?i ích c?a Microsoft Khuôn kh? .NET

Cho bi?t thêm thông tin v? Microsoft c?a h? tr? s?n ph?m, truy c?p vào các V?ng đ?i h? tr? s?n ph?m c?a Microsoft web site.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Windows registry, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

256986C?a s? ki?m nh?p thông tin cho ngư?i dùng c?p cao

Thu?c tính

ID c?a bài: 318785 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Ba 2013 - Xem xét l?i: 10.0
Áp d?ng
 • Microsoft .NET Framework 1.0
 • Microsoft .NET Framework 1.1
 • Microsoft .NET Framework 2.0
 • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 (x86)
 • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
 • Microsoft .NET Framework 3.0
 • Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 1
 • Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2
 • Microsoft .NET Framework 3.5
 • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
 • Microsoft .NET Framework 4.0
T? khóa: 
kbdownload kbinfo kbsetup kbmt KB318785 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 318785

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com