ID c?a bài: 229716 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đối với phiên bản Microsoft Windows XP của bài viết này, hãy xem 314058.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các ch?c năng và h?n ch? c?a Windows Recovery Console. Windows Recovery Console đư?c thi?t k? đ? giúp b?n khôi ph?c khi Windows trên máy tính c?a b?n không kh?i đ?ng đúng ho?c không b?t đ?u ? t?t c?.

THÔNG TIN THÊM

Khi b?n s? d?ng Windows Recovery Console, b?n có th? đư?c h?n ch? quy?n truy c?p vào kh?i tin NTFS, FAT và FAT32 mà không b?t đ?u Windows giao di?n đ? h?a. Trong Windows Recovery Console b?n có th?:
 • S? d?ng, sao chép, đ?i tên ho?c thay th? h? đi?u hành t?p và c?p.
 • B?t ho?c vô hi?u hoá d?ch v? ho?c các thi?t b? t? b?t đ?u khi b?n ti?p theo kh?i đ?ng máy tính.
 • S?a ch?a các khu v?c kinh t? kh?i đ?ng h? th?ng t?p tin ho?c ghi kh?i đ?ng ch? (MBR).
 • T?o và đ?nh d?ng phân vùng trên ? đ?a.
Lưu ? r?ng ch? có ngư?i qu?n tr? có th? có đư?c quy?n truy c?p vào Windows Recovery Console đ? cho ngư?i dùng không đư?c phép không th? s? d?ng b?t k? kh?i lư?ng NTFS.

B?t đ?u Windows Recovery Console

Đ? b?t đ?u Windows Recovery Console, s? d?ng b?t k? các phương pháp sau đây:
 • Kh?i đ?ng máy tính v?i đ?a thi?t l?p Windows, ho?c v?i Windows đ?a CD-ROM. ? màn h?nh "Chào m?ng đ? thi?t l?p", b?m phím F10, ho?c baám r đ? s?a ch?a, và sau đó nh?n C (Windows 2000 ch?) đ? b?t đ?u các Windows Recovery Console. Ch?n s? thích h?p cho các Cài đ?t Windows mà b?n mu?n s?a ch?a, và sau đó g? các m?t kh?u qu?n tr? viên. N?u m?t kh?u qu?n tr? viên không t?n t?i, ch? c?n b?m phím ENTER.
 • Thêm Windows Recovery Console vào thư m?c Windows Startup b?i b?ng cách s? d?ng Winnt32.exe v?i các /cmdcons chuy?n đ?i. Th? t?c này yêu c?u kho?ng 7 MB c?a không gian đ?a c?ng trên h? th?ng c?a b?n phân vùng đ? gi? Cmdcons thư m?c và t?p tin.

  LƯU ?: N?u b?n đang s? d?ng ph?n m?m ánh x?, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  229077 Ánh x? ngăn ng?a Pre-Installing Recovery Console
 • Làm theo hư?ng d?n trong bài vi?t sau đây trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
  222478 T?o m?t khuôn m?u đ? ch?y ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n b?ng cách s? d?ng m?t t? xa cài đ?t máy ch?

B?ng cách s? d?ng giao di?n đi?u khi?n l?nh

Sau khi b?n kh?i đ?ng Windows Recovery Console, b?n nh?n đư?c thông báo sau:
Windows NT(TM) kh?i đ?ng giao di?n đi?u khi?n l?nh thông d?ch viên.

CHÚ ?:

Đây là m?t d?u nh?c l?nh h?n ch? ch?c năng d? đ?nh ch? như là m?t ti?n ích khôi ph?c h? th?ng cho ngư?i dùng c?p cao. B?ng cách s? d?ng ti?n ích này không đúng có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng c?a toàn h? th?ng mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i Windows đ? s?a ch?a chúng.

G? 'thoát kh?i' đ? l?i d?u nh?c l?nh và kh?i đ?ng l?i h? th?ng.

1: C:\WINNT

Cài đ?t Windows mà b?n mu?n đăng nh?p (nh?p đ? h?y b?)?
Sau khi b?n nh?p s? cho Windows cài đ?t thích h?p, nh?p m?t kh?u trương m?c ngư?i qu?n tr?. Lưu ? r?ng n?u b?n s? d?ng m?t m?t kh?u không chính xác ba l?n, Windows Recovery Console quits. Ngoài ra, n?u cơ s? d? li?u SAM là thi?u ho?c b? hư h?ng, b?n không th? s? d?ng Windows Recovery Console b?i v? b?n không th? đư?c xác th?c đúng cách. Sau khi b?n nh?p m?t kh?u c?a b?n và b?t đ?u Windows Recovery Console, g? exit kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

H?n ch? và h?n ch? c?a giao di?n đi?u khi?n l?nh

T? Windows Recovery Console, b?n ch? có th? s? d?ng các thư m?c sau đây:
 • Thư m?c g?c
 • % SystemRoot % c?p và c?p con c?a b?n cài đ?t Windows b?n hi?n đang đăng nh?p vào đ?
 • Thư m?c Cmdcons
 • Thi?t b? tháo l?p ? đ?a như ? đ?a CD-ROM
LƯU ?: N?u b?n c? g?ng đ? có đư?c quy?n truy c?p vào các thư m?c khác, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Truy c?p t? ch?i". Ngoài ra, trong khi b?n đang s? d?ng Windows Recovery Console, b?n không th? sao m?t t?p tin t? đ?a c?ng đ?a phương đ? m?t đ?a m?m. B?n có th? sao chép m?t t?p tin t? đ?a m?m ho?c CD-ROM vào m?t đ?a c?ng, và t? m?t đ?a c?ng vào m?t đ?a c?ng.

L?nh có s?n

Tr? giúp

S? d?ng các Tr? giúp l?nh vào danh sách t?t c? các l?nh đư?c h? tr? sau đây:
attrib    delete    fixboot  md    type
cd      dir      fixmbr   mkdir   systemroot
chdir    disable    format   more
chkdsk    diskpart   help    rd
cls     enable    listsvc  ren
copy     exit     logon   rename
del     expand    map    rmdir
						

ATTRIB

S? d?ng các ATTRIB l?nh v?i b?t k? các thông s? sau đây đ? thay đ?i thu?c tính c?a m?t t?p tin ho?c thư m?c:
-R
+ R
-S
+ S
-H
+ H

+ Đ?t m?t thu?c tính.
-Đ?t l?i m?t thu?c tính.
R Thu?c tính t?p ch?-đ?c.
S H? th?ng t?p tin thu?c tính.
H ?n t?p tin thu?c tính.
LƯU ?: Thu?c tính m?t ph?i đư?c thi?t l?p ho?c xóa. Đ? xem thu?c tính, s? d?ng các DIR b? ch? huy.

CD và CHDIR

S? d?ng các đ?a CDchdir l?nh thay đ?i thư m?c. N?u b?n g? CD..., b?n xác đ?nh r?ng b?n mu?n thay đ?i đ? thư m?c chính. Lo?i ? đ?a CD: hi?n th? c?p hi?n th?i trong ? đ?a đư?c ch? đ?nh. Lo?i đ?a CD N?u không có tham s? đ? hi?n th? các ? đ?a hi?n t?i và thư m?c. Các chdir l?nh x? l? d?u cách như delimiters. Do b?n ph?i kèm theo m?t tên thư m?c con có ch?a m?t không gian v?i d?u ngo?c kép, ví d?:
CD "th?c đơn \winnt\profiles\username\programs\start"
Các chdir l?nh ch? ho?t đ?ng trong các thư m?c h? th?ng c?a ti?n tr?nh cài đ?t hi?n t?i c?a Windows, phương ti?n lưu đ?ng, c?p g?c c?a b?t k? phân vùng đ?a c?ng, cài đ?t đ?a phương ho?c ngu?n.

CHKDSK

chkdsk ? đ?a /p /r
L?nh này (nơi ? đ?a xác đ?nh ? đ?a đ? ki?m tra) ki?m tra ? đ?a, và n?u c?n thi?t, s?a ch?a ho?c thu h?i các ? đ?a. Nó c?ng đánh d?u các l?nh v?c x?u và thu h?i thông tin có th? đ?c đư?c.

Các /p chuy?n đ?i ch? th? CHKDSK đ? làm m?t ki?m tra đ?y đ? c?a các lái xe ngay c? khi các ? đ?a không đư?c đánh d?u v?i v?n đ?, và sau đó s?a ch?a b?t k? l?i nào đư?c t?m th?y. Các /r chuy?n đ?i đ?nh các l?nh v?c x?u và thu h?i thông tin có th? đ?c đư?c. Lưu ? r?ng n?u b?n ch? đ?nh các /r chuy?n, các /p chuy?n đ?i ng? ?. Các chkdsk l?nh có th? đư?c xác đ?nh n?u không có đ?i s?, trong đó có trư?ng h?p ? đ?a hi?n t?i ng? ? v?i không có thi?t b? chuy?n m?ch. Tùy ch?n, các thi?t b? chuy?n m?ch đư?c li?t kê đư?c ch?p nh?n. Các chkdsk l?nh đ?i h?i các t?p tin Autochk.exe. Chkdsk t? đ?ng đ?t t?p tin này trong thư m?c bootup. Thông thư?ng, c?p này là c?p Cmdcons n?u l?nh giao di?n đi?u khi?n đư?c cài đ?t s?n. N?u c?p không th? đư?c t?m th?y trong thư m?c bootup, Chkdsk c? g?ng xác đ?nh v? trí các v?t ch?a cài đ?t đ?a CD Windows. N?u các v?t ch?a cài đ?t không t?m th?y, Chkdsk s? nh?c b?n đ? cung c?p các v? trí c?a các t?p tin Autochk.exe.

CLS

S? d?ng l?nh này đ? xóa màn h?nh.

B?N SAO

b?n sao ngu?n đi?m đ?n
S? d?ng l?nh này (nơi ngu?n ch? đ?nh t?p tin đ? sao chép và đi?m đ?n xác đ?nh thư m?c hay t?p tin tên cho t?p m?i) đ? sao chép m?t t?p tin. K? t? đ?i di?n ho?c c?p b?n sao không đư?c phép. M?t t?p tin nén t? Windows đ?a CD-ROM t? đ?ng decompressed như nó đư?c sao chép.

N?u đi?m đ?n không đư?c ch? đ?nh, nó m?c đ?nh đ? c?p hi?n th?i. N?u t?p đ? t?n t?i, b?n đư?c nh?c ghi đè lên nó.

DEL và xóa

del ? đ?a: đư?ng d?n tên t?p
xóa ? đ?a: đư?ng d?n tên t?p
S? d?ng này commmand (nơi ? đ?a: đư?ng d?n tên t?p ch? đ?nh t?p tin đ? xóa) đ? xóa m?t t?p tin. Các xóa l?nh này ch? ho?t đ?ng trong các thư m?c h? th?ng Windows cài đ?t hi?n t?i, phương ti?n lưu đ?ng, c?p g?c c?a phân vùng đ?a c?ng nào, ho?c các ngu?n cài đ?t đ?a phương. Các xóa l?nh không ch?p nh?n th? hoang d? (*) k? t?.

DIR

DIR ? đ?a: đư?ng d?n tên t?p
S? d?ng l?nh này (nơi ? đ?a: đư?ng d?n tên t?p xác đ?nh ?, c?p và t?p vào danh sách) đ? hi?n th? m?t danh sách các t?p tin và thư m?c con trong thư m?c. Các DIR l?nh li?t kê t?t c? file trong đó ?n và t?p tin h? th?ng. T?p tin có th? có các thu?c tính sau:
D - Directory    R - Read-only file
H - Hidden file   A - Files ready for archiving
S - System file   C - Compressed
E - Encrypted    P - Reparse Point
					
Các DIR l?nh này ch? ho?t đ?ng trong các thư m?c h? th?ng Windows cài đ?t hi?n t?i, phương ti?n lưu đ?ng, c?p g?c c?a phân vùng đ?a c?ng nào, ho?c các ngu?n cài đ?t đ?a phương.

VÔ HI?U HOÁ

vô hi?u hoá servicename
S? d?ng l?nh này (nơi servicename ch? đ?nh tên c?a d?ch v? ho?c tr?nh đi?u khi?n đ? đư?c vô hi?u hóa) đ? vô hi?u hoá m?t d?ch v? h? th?ng c?a Windows ho?c tr?nh đi?u khi?n.

S? d?ng các listsvc l?nh đ? hi?n th? t?t c? các d?ch v? h?i đ? đi?u ki?n ho?c tr?nh đi?u khi?n đ? vô hi?u hoá. Các vô hi?u hoá l?nh in c? b?t đ?u lo?i d?ch v? trư?c khi đ?t l?i nó đ? SERVICE_DISABLED. Do c?a đi?u này, b?n nên ghi l?i b?t đ?u ki?u c? trong trư?ng h?p nó là c?n thi?t đ? kích ho?t l?i d?ch v?.

Start_type các giá tr? mà các vô hi?u hoá hi?n th? l?nh là:
SERVICE_DISABLED
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START

DISKPART

DiskPart / thêm /Delete device_name drive_name partition_name Kích thư?c
S? d?ng l?nh này đ? qu?n l? các phân vùng trên kh?i lư?ng đ?a c?ng c?a b?n.
 • / thêm: T?o m?t phân vùng m?i.
 • /Delete: Xóa m?t phân vùng t?n t?i.
 • device_name: Tên thi?t b? cho vi?c t?o m?t phân vùng m?i. Tên có th? đư?c l?y t? đ?u ra c?a l?nh MAP, ví d?: \Device\HardDisk0.
 • drive_name: M?t k? t? ? đ?a d?a trên tên cho xóa m?t phân vùng đ? có, ví d? D:
 • partition_name: D?a trên phân vùng tên cho xóa m?t hi?n có phân vùng và có th? đư?c s? d?ng t?i ch? c?a các đ?i s? tên ? đ?a, ví d?: \Device\HardDisk0\Partition1.
 • Kích thư?c: Kích thư?c phân vùng m?i trong MB.
LƯU ?: N?u không có đ?i s? đư?c s? d?ng, m?t giao di?n ngư?i dùng đ? qu?n l? các phân vùng c?a b?n đư?c hi?n th?.

C?NH BÁO: L?nh này có th? làm h?ng b?ng phân vùng n?u đ?a đ? đư?c nâng c?p lên m?t c?u h?nh năng đ?ng đ?a. Không s?a đ?i c?u trúc đ?ng đ?a tr? khi b?n đang s? d?ng công c? qu?n l? đ?a.

CHO PHÉP

cho phép servicename start_type

B?n có th? s? d?ng các cho phép l?nh (nơi servicename là tên c?a d?ch v? ho?c tr?nh đi?u khi?n có hi?u l?c) đ? kích ho?t m?t d?ch v? h? th?ng c?a Windows ho?c tr?nh đi?u khi?n.

S? d?ng các listsvc l?nh đ? hi?n th? t?t c? các d?ch v? h?i đ? đi?u ki?n ho?c tr?nh đi?u khi?n đ? kích ho?t. Các cho phép l?nh in c? b?t đ?u lo?i d?ch v? trư?c khi đ?t l?i nó v?i giá tr? m?i. B?n nên lưu ? giá tr? c?, trong trư?ng h?p nó là c?n thi?t đ? khôi ph?c l?i lo?i b?t đ?u d?ch v?.

H?p l? start_type là:
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START
LƯU ?: N?u b?n không ch? đ?nh ki?u m?i b?t đ?u, các cho phép l?nh in b?t đ?u ki?u c? cho b?n.

L?I RA

S? d?ng các exit l?nh đ? thoát kh?i giao di?n đi?u khi?n l?nh và kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

M? R?NG

m? r?ng ngu?n [/ F:filespec] [đích] [/y]
m? r?ng ngu?n [/ F:filespec] / d
S? d?ng l?nh này (nơi ngu?n ch? đ?nh tên t?p tin đ? đư?c m? r?ng và đi?m đ?n xác đ?nh thư m?c cho các t?p tin m?i) đ? m? r?ng m?t t?p tin.

LƯU ?: B?n có th? bao g?m wildcards.
N?u đi?m đ?n không ph?i là quy đ?nh, l?nh m?c đ?nh đ? c?p hi?n th?i.

Tuỳ chọn:
 • /y: Không nh?c trư?c khi ghi đè t?p hi?n có.
 • /f:filespec: N?u ngu?n ch?a nhi?u hơn m?t t?p, tham s? này c?n thi?t đ? xác đ?nh t?p tin c? th? đ? đư?c m? r?ng. B?n có th? bao g?m wildcards.
 • / d: Không m? r?ng; ch? hi?n th? m?t thư m?c c?a các t?p tin đư?c ch?a trong m? ngu?n.
Đích có th? là b?t k? thư m?c bên trong thư m?c h? th?ng cài đ?t c?a s? hi?n t?i, g?c c?a ? đ?a, ngu?n cài đ?t đ?a phương, ho?c thư m?c Cmdcons. Đích không th? phương ti?n lưu đ?ng. T?p đích không th? ch?-đ?c. S? d?ng các ATTRIB l?nh đ? lo?i b? các thu?c tính ch? đ?c.

m? r?ng tho?i s? nh?c b?n n?u t?p đích đ? t?n t?i tr? khi b?n s? d?ng /y.

FIXBOOT

fixboot tên ? đ?a:
S? d?ng l?nh này (nơi tên ? đ?a là k? t? ? đ?a nơi r?nh ghi kh?i đ?ng s? đư?c b?ng văn b?n) đ? vi?t m? m?i Windows khu v?c kinh t? kh?i đ?ng trên phân vùng kh?i đ?ng. L?nh này s?a ch?a v?n đ? nơi r?nh ghi kh?i đ?ng Windows b? h?ng. Quá tr?nh s?a ch?a kh?n c?p c?ng s?a ch?a các khu v?c kinh t? kh?i đ?ng. L?nh này đè m?c đ?nh vi?t đ? phân vùng kh?i đ?ng h? th?ng.

?

? tên thi?t b?
S? d?ng l?nh này (nơi tên thi?t b? là m?t tên thi?t b? tùy ch?n xác đ?nh thi?t b? c?n m?t MBR m?i) đ? s?a ch?a ghi kh?i đ?ng ch? (MBR) c?a phân vùng h? th?ng. L?nh này đư?c s? d?ng trong các t?nh hu?ng nơi m?t vi-rút đ? hư h?ng MBR và Windows không th? kh?i đ?ng.

C?NH BÁO: L?nh này có ti?m năng gây thi?t h?i c?a b?n b?ng phân vùng n?u m?t vi-rút có ho?c m?t v?n đ? ph?n c?ng t?n t?i. L?nh này có th? d?n đ?n phân vùng không truy nh?p đư?c. Microsoft cho th?y ch?y ph?n m?m ch?ng vi-rút trư?c khi s? d?ng l?nh này.

Tên có th? đư?c l?y t? đ?u ra c?a các b?n đ? b? ch? huy. N?u đi?u này đ? tr?ng, kh?i đ?ng c?a thi?t b? MBR là c? đ?nh, ví d?:
? \device\harddisk2
N?u ? phát hi?n m?t b?ng phân vùng không h?p l? ho?c không chu?n ch? k?, nó s? nh?c b?n cho phép trư?c khi vi?t l?i MBR.

Đ?NH D?NG

đ?nh d?ng ? đ?a: /Q /FS:file-h? th?ng
S? d?ng l?nh này (nơi /Q th?c hi?n m?t đ?nh d?ng nhanh chóng c?a các ? đ?a, ? đ?a là k? t? ? đ?a phân vùng đ?nh d?ng /FS:file-h? th?ng xác đ?nh lo?i t?p tin h? th?ng s? d?ng [FAT, FAT32, ho?c NTFS]) đ? đ?nh d?ng ? đ?a đư?c ch? đ?nh cho h? th?ng t?p đ? ch? đ?nh.

N?u m?t h? th?ng t?p tin không đư?c ch? đ?nh, đ?nh d?ng t?p tin h? th?ng hi?n t?i đư?c s? d?ng, khi có s?n.

LISTSVC

Các listsvc l?nh li?t kê t?t c? các d?ch v? hi?n có, tr?nh đi?u khi?n và các lo?i c?a h? b?t đ?u đ? cài đ?t c?a s? hi?n t?i. L?nh này có th? h?u ích khi s? d?ng các vô hi?u hoácho phép l?nh.

LƯU ?: Đây chi?t xu?t t? %SystemRoot%\System32\Config\SYSTEM hive. N?u hive h? th?ng tr? nên b? hư h?i ho?c b? m?t, không th? đoán trư?c k?t qu? có th? x?y ra.

ĐĂNG NH?P

đăng nh?p
Các đăng nh?p l?nh li?t kê t?t c? đ? phát hi?n vi?c cài đ?t c?a Windows, và sau đó yêu c?u m?t kh?u qu?n tr? viên đ?a phương cho các b?n sao c?a Windows b?n đ? ch?n đ? đăng nh?p vào. N?u nhi?u hơn ba c? g?ng đ? đăng nh?p không thành công, bàn đi?u khi?n thoát kh?i và kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

B?N Đ?

b?n đ? h? quang
S? d?ng l?nh này (nơi các h? quang tham s? cho các b?n đ? l?nh s? d?ng đư?ng d?n ARC thay v? đư?ng d?n thi?t b? Windows) vào danh sách ch? cái ? đ?a, t?p tin h? th?ng ki?u, kích c? phân vùng và ánh x? t?i thi?t b? v?t l?.

MD và MKDIR

Các MD ho?c mkdir l?nh t?o thư m?c m?i. K? t? không đư?c h? tr?. Các mkdir l?nh ch? ho?t đ?ng trong các thư m?c h? th?ng c?a ti?n tr?nh cài đ?t hi?n t?i c?a Windows, phương ti?n lưu đ?ng, c?p g?c c?a b?t k? phân vùng đ?a c?ng, cài đ?t đ?a phương ho?c ngu?n.

NHI?U

khác tên t?p
S? d?ng l?nh này đ? hi?n th? m?t t?p tin văn b?n đ? màn h?nh.

RD và RMDIR

Các Rdrmdir l?nh xóa m?t thư m?c. Nh?ng l?nh này ch? ho?t đ?ng bên trong các thư m?c h? th?ng Windows cài đ?t hi?n t?i, phương ti?n lưu đ?ng, c?p g?c c?a phân vùng đ?a c?ng nào, ho?c các ngu?n cài đ?t đ?a phương.

REN và đ?i tên

Các renđ?i tên l?nh có th? đ?i tên m?t t?p tin. Lưu ? r?ng b?n không th? ch? đ?nh m?t ? đ?a m?i ho?c đư?ng d?n cho t?p tin đích c?a b?n. Nh?ng l?nh này ch? ho?t đ?ng bên trong các thư m?c h? th?ng Windows cài đ?t hi?n t?i, phương ti?n lưu đ?ng, c?p g?c c?a phân vùng đ?a c?ng nào, ho?c các ngu?n cài đ?t đ?a phương.

THI?T L?P

Các thi?t l?p l?nh cho phép b?n đ? hi?n th? ho?c s?a đ?i b?n tùy ch?n môi trư?ng.
AllowWildCards = sai AllowAllPaths = sai AllowRemovableMedia = sai NoCopyPrompt \u003d FALSE

SYSTEMROOT

Các SystemRoot l?nh đ?t thư m?c làm vi?c hi?n t?i thư m?c % SystemRoot % c?a b?n hi?n đang đăng nh?p vào đ? cài đ?t Windows.

LO?I

lo?i tên t?p
Các lo?i l?nh hi?n th? m?t t?p tin văn b?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 229716 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB229716 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:229716

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com