Raksta ID: 229716 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
?? raksta versiju par sist?mu Microsoft Windows XP skatiet 314058 (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?).
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir izkl?st?ta Windows atkop?anas konsoles funkcionalit?te un darb?bas ierobe?ojumi. Windows atkop?anas konsole ir paredz?ta, lai rastu risin?jumu gad?jumos, kad dators ar oper?t?jsist?mu Windows pareizi nestart?jas vai nestart?jas visp?r.

PAPILDINDORM?CIJA

Izmantojot Windows atkop?anas konsoli, j?s ieg?stat ierobe?otu piek?uvi s?jumam NTFS, FAT un FAT32, nestart?jot Windows grafisko interfeisu. Windows atkop?anas konsol? var veikt ??das darb?bas:
 • lietot, kop?t un p?rd?v?t oper?t?jsist?mas failus un mapes;
 • iesp?jot vai atsp?jot pakalpojumu vai ier??u start??anu n?kamaj? datora start??anas reiz?;
 • labot failu sist?mas s?kn??anas sektoru vai pamats?kn??anas ierakstu (Master Boot Record ? MBR);
 • izveidot un format?t disku nodal?jumus.
Iev?rojiet ? lai NFTS s?jumu nevar?tu izmantot nesankcion?ti lietot?ji, tikai administratori var ieg?t piek?uvi Windows atkop?anas konsolei.

Windows atkop?anas konsoles start??ana

Windows atkop?anas konsoli var start?t ar jebkuru no ?iem pa??mieniem:
 • Start?jiet datoru, izmantojot Windows uzst?d??anas disketes vai Windows kompaktdisku. Ekr?n? "Welcome to Setup" (Esiet sveicin?ts uzst?d??anas programm?!) nospiediet tausti?u F10 vai nospiediet R, lai labotu, un p?c tam nospiediet tausti?u C (tikai sist?mai Windows 2000), lai start?tu Windows atkop?anas konsoli. Atlasiet numuru, kas atbilst tai Windows instal?cijai, kuru v?laties labot, un p?c tam ievadiet administratora paroli. Ja administratora parole nepast?v, vienk?r?i nospiediet tausti?u ENTER.
 • Izmantojot Winnt32.exe ar sl?dzi /cmdcons, pievienojiet Windows atkop?anas konsoli mapei Windows Startup (Windows start??ana). ?ai proced?rai ir nepiecie?ami aptuveni 7 MB ciet? diska vietas sist?mas nodal?jum?, kur? j?glab? mape Cmdcons un faili.

  PIEZ?ME. Ja izmantojat programmat?ras spogu?o?anu, skatiet ?o Microsoft zin??anu b?zes rakstu :
  229077 Spogu?o?ana ne?auj veikt atkop?anas konsoles s?kotn?ju instal??anu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
 • Izpildiet nor?d?jumus, kas sniegti ?aj? Microsoft zin??anu b?zes rakst? :
  222478 K? izveidot veidni, lai var?tu palaist atkop?anas konsoli, izmantojot att?l?s instal??anas serveri (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Komandu konsoles izmanto?ana

P?c Windows atkop?anas konsoles start??anas tiek par?d?ts ??ds zi?ojums:
Windows NT(TM) Boot Console Command Interpreter. (Windows NT(TM) s?kn??anas konsoles komandu interpret?t?js.)

WARNING: (BR?DIN?JUMS)

This is a limited function command prompt intended only as a system recovery utility for advanced users. Using this utility incorrectly can cause serious system-wide problems that may require you to reinstall Windows to correct them. (?? ir ierobe?otas funkcionalit?tes komandu uzvedne, kas k? sist?mas atkop?anas util?ta paredz?ta tikai pieredz?ju?iem lietot?jiem. ?o util?tu nepareizi lietojot, var izrais?t nopietnas probl?mas vis? sist?m?. Lai t?s nov?rstu, var b?t nepiecie?ams p?rinstal?t sist?mu Windows.)

Type 'exit' to leave the command prompt and reboot the system. (Ievadiet "exit" (iziet), lai aizv?rtu komandu uzvedni un v?lreiz s?kn?tu sist?mu.)

1: C:\WINNT

Which Windows installation would you like to logon to (enter to abort)? (Kur? Windows instal?cij? j?s v?l?tos pieteikties (ieiet, lai p?rtrauktu t?s darbu)?)
P?c atbilsto??s Windows instal?cijas numura ievad??anas ievadiet administratora konta paroli. Iev?rojiet ? ja tr?s reizes ievada nepareizu paroli, Windows atkop?anas konsole tiek aizv?rta. Windows atkop?anas konsoli nevar lietot ar? tad, ja tr?kst SAM datu b?zes vai t? ir boj?ta, jo nevar pareizi autentific?t lietot?ju. P?c paroles ievad??anas un Windows atkop?anas konsoles start??anas ierakstiet exit (iziet), lai restart?tu datoru.

Komandu konsoles aizliegumi un ierobe?ojumi

No Windows atkop?anas konsoles var izmantot tikai ??s mapes:
 • saknes mapi;
 • t?s Windows instal?cijas mapi %SystemRoot% un apak?mapes, kur? pa?laik esat pieteicies;
 • mapi Cmdcons;
 • no?emamo datu nes?ju diskus, piem?ram, CD-ROM diskus.
PIEZ?ME. Ja m??ina piek??t cit?m map?m, tiek par?d?ts zi?ojums "Access Denied" (Piek?uve liegta). Turkl?t, lietojot Windows atkop?anas konsoli, nevar kop?t failus no lok?l? ciet? diska disket?s. Var kop?t failus no disketes vai kompaktdiska cietaj? disk? un no viena ciet? diska cit? cietaj? disk?.

Pieejam?s komandas

HELP

Izmantojiet komandu help (pal?dz?ba), lai tiktu par?d?ts visu pieejamo komandu saraksts:
attrib  delete  fixboot md  type
cd   dir   fixmbr  mkdir  systemroot
chdir  disable  format  more
chkdsk  diskpart  help  rd
cls   enable  listsvc ren
copy   exit   logon  rename
del   expand  map  rmdir
						

ATTRIB

Izmantojiet komandu attrib kop? ar k?du no ?iem parametriem, lai main?tu faila vai mapes atrib?tus:
-R
+R
-S
+S
-H
+H

+ iestat??anas atrib?ts
- atiestat??anas atrib?ts
R tikai las?ma faila atrib?ts
S sist?mas faila atrib?ts
H sl?pt? faila atrib?ts
PIEZ?ME. Vismaz vienam atrib?tam ir j?b?t iestat?tam vai not?r?tam. Lai skat?tu atrib?tus, izmantojiet komandu dir.

CD un CHDIR

Izmantojiet komandu cd un chdir, lai main?tu mapi. Ievadot cd .., tiek nor?d?ts, ka v?laties main?t vec?kmapi. Lai pa?reiz?j? mape tiktu par?d?ta nor?d?taj? disk?, ievadiet cd drive: Ievadiet cd bez parametriem, lai tiktu par?d?ts pa?reiz?jais disks un mape. Komanda chdir atstarpes uzskata par norobe?ot?jiem. ?? iemesla d?? apak?mapju nosaukumi, kuros ir atstarpes, ir j?liek p?di??s, piem?ram,
cd "\winnt\profiles\lietot?jv?rds\programs\start menu"
Komanda chdir darbojas tikai pa?reiz?j?s Windows instal?cijas sist?mas map?s, no?emamajos datu nes?jos, cieto disku nodal?jumu saknes map?s vai lok?lo instal?ciju avotos.

CHKDSK

chkdsk disks /p /r
Ar ?o komandu tiek p?rbaud?ts disks un, ja nepiecie?ams, tas tiek salabots vai atkopts (disks apz?m? p?rbaud?mo disku). ?? komanda ar? atz?m? boj?tos sektorus un atkopj las?mo inform?ciju.

Sl?dzis /p instru? CHKDSK, lai tiktu veikta vispus?ga diska p?rbaude ar? tad, ja disk? nav atz?m?tas probl?mas, un p?c tam izlabo atrast?s k??das. Sl?dzis /r atrod boj?tos sektorus un atkopj las?mo inform?ciju. Iev?rojiet ? ja nor?da sl?dzi /r, tiek ietverts ar? sl?dzis /p. Komandu chkdsk var nor?d?t bez argumentiem, un ??d? gad?jum? tas ir pa?reiz?jais disks bez sl?d?iem. P?c izv?les tiek akcept?ti nor?d?tie sl?d?i. Komandai chkdsk ir nepiecie?ams fails Autochk.exe. Chkdsk autom?tiski atrod ?o failu s?kn??anas map?. Parasti ?? mape ir mape Cmdcons (ja komandu konsole ir s?kotn?ji instal?ta). Ja mapi s?kn??anas map? nevar atrast, Chkdsk m??ina atrast Windows instal?cijas kompaktdisku. Ja instal?cijas datu nes?ju nevar atrast, Chkdsk aicina nor?d?t faila Autochk.exe atra?an?s vietu.

CLS

Izmantojiet ?o komandu, lai not?r?tu ekr?nu.

COPY

copy avots m?r?is
Izmantojiet ?o komandu, lai kop?tu failu (avots apz?m? kop?jamo failu, bet m?r?is apz?m? jaun? faila mapi vai faila nosaukumu). Aizst?j?jz?mju vai mapju kopiju izmanto?ana netiek at?auta. Saspiesti faili no Windows kompaktdiska kop?jot tiek autom?tiski atspiesti.

Ja m?r?is nav nor?d?ts, p?c noklus?juma tiek izv?l?ta pa?reiz?j? mape. Ja fails jau past?v, tiek p?rvaic?ts, vai to p?rrakst?t.

DEL un DELETE

del disks: ce?? faila nosaukums
delete disks: ce?? faila nosaukums
Izmantojiet ?o komandu, lai dz?stu failu (disks: ce?? faila nosaukums nor?da dz??amo failu). Komanda delete darbojas tikai pa?reiz?j?s Windows instal?cijas sist?mas map?s, no?emamajos datu nes?jos, cieto disku nodal?jumu saknes map?s vai lok?lo instal?ciju avotos. Komanda delete neakcept? aizst?j?jz?mju (*) simbolus.

DIR

dir disks: ce?? faila nosaukums
Izmantojiet ?o komandu, lai tiktu par?d?ts map? eso?o failu un apak?mapju saraksts (disks: ce?? faila nosaukums nor?da disku, mapi un failus). Komanda dir uzskaita visus failus, to skait? sl?ptos un sist?mas failus. Failiem var b?t ??di atrib?ti:
D ? direktorijs  R ? tikai las?ms fails
H ? sl?ptais fails  A ? faili, kas gatavi arhiv??anai
S ? sist?mas fails  C ? saspiests
E ? ?ifr?ts  P ? p?rveides punkts
					
Komanda dir darbojas tikai pa?reiz?j?s Windows instal?cijas sist?mas map?s, no?emamajos datu nes?jos, cieto disku nodal?jumu saknes map?s vai lok?lo instal?ciju avotos.

DISABLE

disable pakalpojuma nosaukums
Izmantojiet ?o komandu, lai atsp?jotu Windows sist?mas pakalpojumu vai draiveri (pakalpojuma nosaukums apz?m? t? pakalpojuma vai draivera nosaukumu, kur? ir j?atsp?jo).

Izmantojiet komandu listsvc, lai tiktu par?d?ti visi pakalpojumi vai draiveri, kurus dr?kst atsp?jot. Ar komandu disable tiek uzrakst?ts vecais pakalpojuma s?kuma tips, pirms tas tiek p?rstat?ts uz SERVICE_DISABLED. ?? iemesla d?? pierakstiet veco s?kuma tipu gad?jumam, ja rodas nepiecie?am?ba pakalpojumu iesp?jot atk?rtoti.

S?kuma tipa (Start_type) v?rt?bas, kuras tiek par?d?tas ar komandu disable, ir ??das:
SERVICE_DISABLED
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START

DISKPART

diskpart /add /delete device_name drive_name partition_name size
Izmantojiet ?o komandu, lai p?rvald?tu ciet? diska s?jumu nodal?jumus.
 • /add: izveido jaunu nodal?jumu.
 • /delete: dz?? eso?u nodal?jumu.
 • device_name: ier?ces nosaukums jauna nodal?juma izveidei. Nosaukumu var ieg?t no komandas MAP rezult?ta, piem?ram: \Device\HardDisk0.
 • drive_name: eso?? dz??am? nodal?juma nosaukums, ko veido diska burts, piem?ram, D:
 • partition_name: eso?? dz??am? nodal?juma nosaukums, kuru var ar? izmantot diska nosaukuma argumenta viet?, piem?ram: \Device\HardDisk0\Partition1.
 • size: jaun? nodal?juma lielums megabaitos.
PIEZ?ME. Ja argumenti netiek lietoti, tiek par?d?ts lietot?ja interfeiss nodal?jumu p?rvald??anai.

BR?DIN?JUMS. ?? komanda var boj?t nodal?juma tabulu, ja diskam ir veikta jaunin??ana uz dinamisku diska konfigur?ciju. Nemodific?jiet dinamisko disku strukt?ru, ja vien neizmantojat disku p?rvald?bas r?ku.

ENABLE

enable pakalpojuma nosaukums s?kuma tips

Var izmantot komandu enable, lai iesp?jotu Windows sist?mas pakalpojumu vai draiveri (pakalpojuma nosaukums apz?m? t? pakalpojuma vai draivera nosaukumu, kur? j?iesp?jo).

Izmantojiet komandu listsvc, lai tiktu par?d?ti visi pakalpojumi vai draiveri, kurus dr?kst iesp?jot. Ar komandu enable tiek uzrakst?ts vecais pakalpojuma s?kuma tips, pirms tas tiek p?rstat?ts uz jauno v?rt?bu. Vec? v?rt?ba j?pieraksta gad?jumam, ja rodas nepiecie?am?ba atjaunot pakalpojuma s?kuma tipu.

Der?gi s?kuma tipi ir ??di:
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START
PIEZ?ME. Ja nenor?da jaunu s?kuma tipu, ar komandu enable tiek ierakst?ts vecais s?kuma tips.

EXIT

Lai izietu no komandu konsoles un restart?tu datoru, izmantojiet komandu exit.

EXPAND

expand avots [/F:filespec] [m?r?is] [/y]
expand avots [/F:filespec] /D
Izmantojiet ?o komandu failu izv?r?anai (avots nor?da izv?r?am? faila nosaukumu, bet m?r?is ? jaun? faila direktoriju) .

PIEZ?ME. Nedr?kst izmantot aizst?j?jz?mes.
Ja m?r?is nav nor?d?ts, komanda p?c noklus?juma izv?las pa?reiz?jo mapi.

Opcijas:
 • /y: nevaic?t pirms eso?a faila p?rrakst??anas.
 • /f:filespec: ja avot? ir vair?ki faili, ?is parametrs ir nepiecie?ams, lai identific?tu tos failus, kuri j?izv?r?. Dr?kst izmantot aizst?j?jz?mes.
 • /d: neizv?rst, bet tikai par?d?t avot? iek?auto failu direktoriju.
M?r?is var b?t jebkur? no pa?reiz?j?s Windows instal?cijas sist?mas, diska saknes, lok?l?s instal?cijas avotu direktorijiem vai mape Cmdcons. M?r?is nevar b?t no?emamais datu nes?js. M?r?a fails nevar b?t tikai las?ms fails. Lai no?emtu tikai las??anas atrib?tu, izmantojiet komandu attrib.

expand br?dina, ja m?r?a mape jau past?v, ja vien neizmantojat /y.

FIXBOOT

fixboot diska nosaukums:
Izmantojiet ?o komandu, lai jaun? Windows s?kn??anas sektora kodu ierakst?tu s?kn??anas nodal?jum? (diska nosaukums ir t? diska apz?m?jo?ais burts, kur? tiks rakst?ts s?kn??anas sektors). ?? komanda nov?r? probl?mas gad?jumos, kad Windows s?kn??anas sektors ir boj?ts. Av?rijas labo?anas proces? tiek labots ar? s?kn??anas sektors. ?? komanda ignor? noklus?juma iestat?jumu, kas j?raksta sist?mas s?kn??anas nodal?jum?.

FIXMBR

fixmbr ier?ces nosaukums
Izmantojiet ?o komandu, lai labotu sist?mas nodal?juma pamats?kn??anas ierakstu (master boot record ? MBR) (ier?ces nosaukums ir t?s izv?l?t?s ier?ces nosaukums, kurai nepiecie?ams jauns MBR). ?? komanda tiek izmantota gad?jumos, kad MBR ir boj?jis v?russ un Windows nevar start?ties.

BR?DIN?JUMS. ?? komanda var boj?t nodal?jumu tabulas, ja ir v?russ vai past?v aparat?ras probl?ma. ?? komanda var rad?t nepieejamus nodal?jumus. Microsoft iesaka pirms ??s komandas izmanto?anas palaist pretv?rusu programmat?ru.

Nosaukumu var ieg?t no komandas map rezult?ta. Ja neko neievada, tiek labots s?kn??anas ier?ces MBR, piem?ram:
fixmbr \device\harddisk2
Ja Fixmbr konstat? neder?gu vai nestandarta nodal?juma tabulas parakstu, pirms MBR p?rrakst??anas tiek pras?ta lietot?ja at?auja.

FORMAT

format disks: /Q /FS:file-system
Izmantojiet ?o komandu, lai format?tu nor?d?to disku atbilsto?i izv?l?tajai failu sist?mai (/Q veic ?tru diska format??anu, disks ir format?jam? nodal?juma diska apz?m?jo?ais burts /FS:file-system nor?da izmantojamo failu sist?mas tipu [FAT, FAT32 vai NTFS]).

Ja failu sist?ma netiek nor?d?ta, tiek izmantots eso?ais failu sist?mas form?ts (ja ir pieejams).

LISTSVC

Ar komandu listsvc tiek uzskait?ti visi pieejamie pakalpojumi, draiveri un to s?kuma tipi pa?reiz?jai Windows instal?cijai. ?? komanda var noder?t, ja izmantojat komandas disable un enable.

PIEZ?ME. T?s tiek izg?tas no stropa %SystemRoot%\System32\Config\SYSTEM. Ja strops SYSTEM ir boj?ts vai t? tr?kst, ir iesp?jami neparedzami rezult?ti.

LOGON

logon
Komandalogon uzskaita visas atrast?s Windows instal?cijas un p?c tam prasa ievad?t lok?l? administratora paroli tai Windows kopijai, kur? v?laties pieteikties. Ja vair?k nek? tr?s reizes pieteik?an?s m??in?jums neizdodas, konsole beidz darbu un dators tiek restart?ts.

MAP

map arc
Izmantojiet ?o komandu, lai uzskait?tu disku burtus, failu sist?mu tipus, nodal?jumu lielumus un kart?jumus ar fizisk?m ier?c?m (parametrs arc instru? komandu map izmantot ARC ce?us, nevis Windows Device ce?us).

MD un MKDIR

Komanda md vai mkdir izveido jaunas mapes. Aizst?j?jz?mes netiek atbalst?tas. Komanda mkdir darbojas tikai pa?reiz?j?s Windows instal?cijas sist?mas map?s, no?emamajos datu nes?jos, cieto disku nodal?jumu saknes map?s vai lok?lo instal?ciju avotos.

MORE

more faila nosaukums
Izmantojiet ?o komandu, lai ekr?n? tiktu par?d?ts teksta fails.

RD un RMDIR

Komanda rd un rmdir izdz?? mapes. ??s komandas darbojas tikai pa?reiz?j?s Windows instal?cijas sist?mas map?s, no?emamajos datu nes?jos, cieto disku nodal?jumu saknes map?s vai lok?lo instal?ciju avotos.

REN un RENAME

Ar komandu ren un rename var p?rd?v?t failus. Iev?rojiet ? m?r?a failam nevar nor?d?t jaunu disku vai ce?u. ??s komandas darbojas tikai pa?reiz?j?s Windows instal?cijas sist?mas map?s, no?emamajos datu nes?jos, cieto disku nodal?jumu saknes map?s vai lok?lo instal?ciju avotos.

SET

Komanda set sniedz iesp?ju par?d?t vai modific?t ?etras vides opcijas.
AllowWildCards = FALSE AllowAllPaths = FALSE AllowRemovableMedia = FALSE NoCopyPrompt = FALSE

SYSTEMROOT

Komanda systemroot iestata pa?reiz?jo darba mapi uz t?s Windows instal?cijas mapi %SystemRoot%, kur? pa?laik esat pieteicies.

TYPE

type faila nosaukums
Komanda type par?da teksta failu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 229716 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2006. gada 10. novembris - P?rskat??ana: 3.1
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
Atsl?gv?rdi: 
kbinfo KB229716

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com